Feeling

30 tekstów – auto­rem jest Feeling.

"Można na prawdę wszys­tko... Ale nie oszu­kuj­my się połowie z nas się nie chce, a dru­ga połowa już daw­no się pod­dała. Tyl­ko nieliczni mają siłę spełniać marzenia..." 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 lutego 2014, 20:20

"I want to run
I want to hide
I want to tear down the walls
That hold me inside
I want to reach out
And touch the flame
Whe­re the streets ha­ve no na­me..." ~ U2 - Whe­re the streets ha­ve no name 

aforyzm • 3 lutego 2014, 20:08

"Nie ma cze­goś ta­kiego jak przez­nacze­nie. My sa­mi kieru­jemy włas­nym życiem i tworzy­my przyszłość. A przy­padek? Jest tyl­ko do­wodem na to, że przez­nacze­nie nie istnieje..." 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 1 lutego 2014, 13:04

"Życie pot­ra­fi zas­koczyć, ale żeby to zo­baczyć trze­ba ot­worzyć oczy i zacząć żyć, a nie stać w miej­scu i oglądać się za przeszłością..." 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 31 stycznia 2014, 20:40

"Ludzie często py­tają po co mają cię sta­rać, pra­cować i osiągać ce­le, prze­cież jak um­rze­my to znik­nie ra­zem z na­mi... War­to się sta­rać choćby po to, żeby w os­tatniej chwi­li móc po­wie­dzieć: Jes­tem war­tościowym człowiekiem!..." 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 października 2013, 21:42

"Z człowiekiem jest tak sa­mo jak ze zbitą szklanką. Na­wet jak się poz­biera nig­dy już nie będzie ta­ki sam..." 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 11 października 2013, 21:12

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

aforyzm • 10 października 2013, 15:51

"W pożeg­na­niu nie jest sam mo­ment ro­zejścia się naszych dróg. Naj­gor­sze są chwi­le sa­mot­ności, kiedy uświada­miamy so­bie jak ko­goś nam brak, że po­pełni­liśmy nieod­wra­cal­ny błąd, jed­nocześnie tracąc możli­wie je­dyną osobę, która mogła dać nam szczęście..." 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 1 października 2013, 15:02

"Cza­sem, żeby za­kończyć pe­wien etap wys­tar­czy tyl­ko oder­wa­nie się od tej jed­nej oso­by, która i tak już nie zwra­ca na nas uwa­gi. Może tak niewiele, ale to jest cho­ler­nie trud­ne, zwłaszcza jak na­dal kocha­my tą osobę..." 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 29 września 2013, 12:03

"Na­wet sa­ma świado­mość te­go, że człowiek cię zra­nił nie bo­li tak bar­dzo jak wie­dza, że zro­bił to świado­mie, kłamiąc cię pros­to w oczy..." 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 28 września 2013, 20:03
Zeszyty
  • Cytaty – Te bo­leśnie praw­dzi­we....

  • Memories – To chan­ge this li­fe...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Feeling

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Aktywność